KATSE HENKILÖSTÖÖN! MITÄ VOIMME TEHDÄ PAREMMIN?

Yksi pääteemoistani kuntapolitiikassa ja näissä 2021 kuntavaaleissa on toimivat, helposti saavutettavat ja laadukkaat julkiset palvelut. Tässä blogikirjoituksessa paneudun tähän teemaan henkilöstöön liittyvien asioiden kautta. Henkilöstö on hyvien palvelujen kivijalka. Henkilöstö toteuttaa kaupunkilaisille heidän tarvitsemansa palvelut, oli kyse sitten sosiaali- ja terveyspalveluista, varhaiskasvatuksesta tai kouluista. Tässä kirjoituksessa tarkastelen erityisesti terveyspalvelujen tilannetta.

Meillä Suomessa on terveydenhuollossa hyvin koulutettu henkilöstö. Alan työntekijöillä on hyvin korkea ammattietiikka. He haluavat tehdä työnsä hyvin. Ikävä tosiasia on, että tällä hetkellä siihen ei pystytä. Työn kuormitus on kasvanut. Resurssit ovat liian pienet. Liian monin paikoin johtamisessa on ongelmia. Osa siitä selittyy esimiesten liian suurilla alaismäärillä. Alan henkilöstö ikääntyy kovaa vauhtia. Tulevina vuosina tältä sektorilta eläköityy mittava määrä osaavaa henkilöstöä. Samaan aikaan meiltä poistuu alalta ammattilaisia, jotka eivät yksinkertaisesti enää jaksa eivätkä halua. Alan palkkataso on huono suhteessa työn vaativuuteen. Moni poistuu alalta todeten, että saman palkan saa jostain muualta helpommallakin, kevyemmällä ja vähemmän kuormittavalla työllä. Samaan aikaan meillä on hakijapula. Tätä on monesti vähätelty vetoamalla globaaliin ongelmaan, joka onkin totta. Totta on kuitenkin myös se, että saatavuuteen voisi vaikuttaa henkilöstöpoliittisin keinoin ja erityisesti palkkojen korjaamisen kautta. Tätä ei ole yritetty.

”Hyvä kello kauas kuuluu, paha vielä kauemmas.” Vanha sanonta, jossa on vinha perä. Miksi meillä on hakijapula alan työpaikkoihin? Miksi hoitoalan koulutuksiin hakijamäärät tippuvat? Se viesti kulkee. Niistä palkoista, huonoista työoloista, alimitoitetuista resursseista, jatkuvasta kiireestä jne. Kuka haluaa kouluttautua vuosikausia alalle tai pysyä alalla, jolla koulutettua työntekijää ei oikeasti arvosteta? Se arvostus pitää näkyä kunnollisena palkkana, hyvinä työoloina, kunnollisina resursseina ja hyvänä johtamisena. Sanat eivät riitä.

Asia on akuutti. Niin Helsingissä kuin HUSissa, joka tuottaa erikoissairaanhoidon palvelut helsinkiläisille. Helsinki päättää osaltaan budjetoinnissa siitä, miten HUSin toimintaa rahoitetaan. Myös HUSin päättäjät valitaan kuntapolitiikan kautta. Siksi tässä asiassa ei voi HUSia unohtaa. On meidän kaikkien etu, että helsinkiläisillä on käytössään hyvät palvelut niin perusterveydenhuollon puolella kuin erikoissairaanhoidossa. Henkilöstön puute ja heidän väsymyksensä ovat uhka meille kaikille. Erityisen tärkeää on huomata nuorten työntekijöiden väsyminen. Jos he väsyvät uransa alkuvaiheessa, on riski heidän poistumiseensa alalta erityisen suuri. Tähän tilanteeseen täytyy tarttua. Siihen täytyy olla varaa.

Helsingin Soten toimintakertomus 2020 kertoo karua kieltä työvoiman vajeesta Helsingin terveyspalveluissa. Hoitohenkilöstön kokonaisvaje oli marraskuussa 2020 peräti reilut 52 %! Lääkäreiden osalta kokonaisvaje oli 49 %. On päivänselvää, että tällä työvoiman vajeella ei pystytä tuottamaan kaupunkilaisille hyviä terveyspalveluita. Palveluiden ostaminen enenevässä määrin yksityiseltä sektorilta ei ole ratkaisu.  Pääpaino näiden palvelujen tuottamisessa täytyy olla jatkossakin julkisella sektorilla eli Helsingissä kaupungilla itsellään.

Pidän äärimmäisen tärkeänä sitä, että henkilöstöstä pidetään hyvää huolta. Se on lähtökohta meidän kaikkien palvelujen saatavuudelle ja laadulle. Henkilöstölle täytyy maksaa asiallista palkkaa ja heidän työoloistaan huolehtia. Täytyy varmistaa se, että henkilöstöä on riittävästi. Hyvään johtamiseen täytyy kiinnittää huomiota joka tasolla. Palkat eivät ole vain työmarkkinajärjestöjen asia. Se on jokaisen organisaation asia. Aina voi parantaa omaa asemaansa työnantajana nostamalla palkkoja kilpailukykyisiksi.

Minä haluan, että Helsinki on kilpailukykyinen työnantaja. Minä haluan, että Helsingin kaupungin työntekijät ovat ylpeitä työnantajastaan. Minä haluan, että helsinkiläisillä on käytössään osaavat, hyvinvoivat ja sitoutuneet hoitajat ja lääkärit. Haluan myös, että Helsinki huolehtii siitä, että HUSilla on myös edellytykset olla kilpailukykyinen, jotta se saa tarvitsemansa hoitohenkilökunnan toteuttamaan vaativaa erikoissairaanhoitoa. Henkilöstö on meidän kruununjalokivemme. Pidetään siitä huolta.